Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy strony internetowej: proformat.pl („Strona Internetowa”) jak również innych aspektów działalności realizowanej przez Proformat sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Januszowickiej 5, 53-125 Wrocław wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000709996, NIP: 9252065340, REGON: 081123975 (dalej: „Proformat”).

I. Administrator danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Proformat sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Januszowickiej 5, 53-125 Wrocław wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000709996, NIP: 9252065340, REGON: 081123975 (dalej: „Proformat”).
W celu skontaktowania się z nami należy:
 1. wysłać e-mail na adres e-mail: bok@proformat.pl,
 2. wysłać list na adres: ul. Januszowicka 5, 53-125 Wrocław.

II. Cele przetwarzania danych

Przetwarzamy Twoje dane osobowe na następujących podstawach prawnych i w następujących celach:
 1. Korzystanie z naszej Strony Internetowej:
  Będziemy gromadzić i analizować dane zbierane podczas Twoich wizyt na naszej stronie internetowej w celach bezpieczeństwa, aby mierzyć sposób korzystania z niej. Jeśli wyrazisz zgodę na korzystanie z plików cookies, dane mogą być również przetwarzane w celach analitycznych, usprawnienia funkcjonalności Strony Internetowej i lepszego dopasowywania do potrzeb użytkowników, jak również w celach marketingowych.
  W tym celu możemy przetwarzać w szczególności następujące dane, które mogą stanowić dane osobowe: unikalny identyfikator, dane urządzenia z którego użytkownik przegląda Stronę, czas przechowywania cookies na urządzeniu końcowym, adres IP, informacje o sposobie i czasie korzystania ze Strony Internetowej, dane dotyczące lokalizacji, dane dotyczące kampanii reklamowej, w wyniku której użytkownik wszedł na Stronę Internetową, o wyświetlonych reklamach itp.
  W tym celu będziemy wykorzystywać między innymi pliki cookies i inne narzędzia informatyczne, o których mowa w naszej Polityce Cookies. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes.
 2. Prowadzenie korespondencji
  Jeśli kontaktujesz się z nami mailowo lub telefonicznie możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail lub numeru telefonu a także treści komunikacji w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes.
 3. Przetwarzanie danych klientów i ich personelu
  a) jeśli jesteś naszym klientem, możemy przetwarzać Twoje dane w celu zawarcia lub realizacji zawartej umowy, w szczególności umowy dotyczącej świadczenia usług w ramach Pakietu dla Stron lub Pakietu dla Sklepów. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO czyli niezbędność do wykonania umowy;
  b) w związku z zawarciem z Tobą umowy ciąży na nas szereg obowiązków prawnych, w szczególności obowiązki podatkowe, związane z rozliczeniem umowy. Podstawą przetwarzania danych w tych celach jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO czyli niezbędność do realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa;
  c) jeśli jesteś członkiem personelu naszego klienta, będziemy przetwarzać Twoje dane związane w wykonywaniem przez Ciebie obowiązków służbowych, w celu realizacji umowy zawartej przez nas z Twoim pracodawcą lub realizacji działań prowadzących do jej zawarcia. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO czyli nasz prawnie uzasadniony interes;
  d) możemy przetwarzać Twoje dane w celach organizacyjnych oraz weryfikacji przestrzegania postanowień Regulaminu, w szczególności w celu doboru odpowiedniego specjalisty do wskazanego przez Ciebie tematu konsultacji, weryfikacji czy w konsultacji lub szkoleniu uczestniczysz samodzielnie (w tym celu możemy przetwarzać m.in. Twój wizerunek, w związku z prośbą o włączenie kamery podczas trwania konsultacji lub szkolenia), a także weryfikacji, czy nie prowadzisz działalności konkurencyjnej. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit f) RODO.
  e) jeśli w związku z zawarciem umowy wystąpią pomiędzy nami jakieś spory, możemy przetwarzać Twoje dane w celu ich rozwiązania, w tym w celu dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO czyli nasz prawnie uzasadniony interes.
  f) jeśli wyraziłeś chęć otrzymywania od nas informacji marketingowych, Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w celu prowadzenia działań marketingowych. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit f) RODO czyli nasz prawnie uzasadniony interes. Nasz prawnie uzasadniony interes jest tutaj nieodłącznie związany z treścią wyrażonej przez Ciebie zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.
 4. Przetwarzanie danych użytkowników profilów społecznościowych
  Możemy przetwarzać Twoje dane zgromadzone na prowadzonych przez nas profilach w portalach społecznościowych takich jak Facebook, X, Instagram, LinkedIn w celu zapewnienia funkcjonowania tych profili, interakcji z Tobą lub informowania o prowadzonej przez nas działalności. Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO czyli nasz prawnie uzasadniony interes. W związku z korzystaniem z mediów społecznościowych dane będą również przetwarzane przez:
  a) Meta Platforms Ireland Limited. Zasady ochrony prywatności Meta znajdziesz tutaj: Zasady ochrony prywatności w firmie Meta – gromadzenie i wykorzystywanie danych dotyczących użytkowników w Meta | Centrum ochrony prywatności | Zarządzaj swoją prywatnością na Facebooku, Instagramie i w Messengerze | Prywatność na Facebooku. W niektórych przypadkach może dojść do współadministrowania Twoimi danymi między nami, a Meta Platforms Ireland Limited. Więcej informacji w tym zakresie znajdziesz tutaj: Facebook
  b) Twitter International Unlimited Company, zasady Ochrony prywatności X znajdziesz tutaj: X Privacy Policy (twitter.com)
  c) LinkedIn Ireland Unlimited Company, zasady ochrony prywatności znajdziesz tutaj: Polityka ochrony prywatności LinkedIn

III. Obowiązek podania danych

Podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne. Jeśli jednak zdecydujesz się na skorzystanie ze świadczonych przez nas usług, przetwarzanie Twoich danych może być konieczne do ich wykonania, przykładowo:
 1. w przypadku wizyt na naszej stronie internetowej przetwarzanie Twoich danych, takich jak adres IP oraz dane zawarte w niektórych plikach cookies (niezbędnych) jest konieczne, abyś mógł z niej w prawidłowy sposób korzystać;
 2. w przypadku, gdy kontaktujesz się z nami za pomocą poczty elektronicznej przetwarzanie Twoich danych takich jak adres poczty elektronicznej, imię, nazwisko oraz wszelkie informacje podane w treści wiadomości, a w przypadku kontaktów telefonicznych – również numer telefonu – jest niezbędne, byśmy mogli prowadzić z Tobą korespondencję lub rozmowę;
 3. w przypadku Twoich danych zbieranych w celu wykonywania zawartej z Tobą umowy (lub zbieranych na Twoje żądanie przed jej zawarciem) podanie tych danych jest niezbędne, abyśmy mogli nasze usługi wykonać i rozliczyć;
 4. w przypadku gdy kontaktujesz się z nami jako członek personelu podmiotu z którym mamy zawartą umowę, przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne do celów realizacji tejże umowy;
 5. w przypadku wizyt na naszych profilach w portalach społecznościowych przetwarzanie Twoich danych takich jak imię, nazwisko lub pseudonim i wizerunek, jest niezbędne do korzystania z usług oferowanych przez te portale.

IV. Okres przechowywania danych

Twoje dane będziemy przechowywać przez następujące okresy:
 1. w przypadku danych przetwarzanych w związku z zawarciem umowy oraz danych niezbędnych do wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na nas w związku z jej zawarciem – do upływu okresu przedawnienia roszczeń lub przedawnienia roszczeń podatkowych (w zależności od tego który z tych okresów upłynie później). W przypadku wszczęcia postępowania w sprawie, dane będą przetwarzane do momentu jego prawomocnego zakończenia;
 2. w przypadku danych zawartych w plikach cookies – do momentu ich usunięcia z urządzenia użytkownika;
 3. W przypadku pozostałych danych, dla których podstawą przetwarzania są nasze prawnie uzasadnione interesy, dane będą przetwarzane do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania z wyjątkiem sytuacji, gdy:
  a) nasze interesy przeważają nad Twoimi interesami, prawami lub wolnościami – w takim przypadku dane będziemy przetwarzać dalej, lecz nie dłużej niż jest to niezbędne dla celów przetwarzania;
  b) potrzebujemy Twoich danych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – w takim przypadku dane będziemy przetwarzać do momentu prawomocnego zakończenia postępowania arbitrażowego, sądowego lub egzekucyjnego (jeśli będzie prowadzone).
 4. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie Twojej zgody – do momentu jej wycofania.

V. Przysługujące Ci prawa

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, przysługują Ci następujące prawa:
 1. prawo dostępu do danych;
 2. prawo do sprostowania danych;
 3. prawo do usunięcia danych;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 5. prawo do przenoszenia danych;
 6. prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych, jeśli nam jej udzieliłeś, przy czym skorzystanie przez Ciebie z tego prawa nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego do chwili cofnięcia przez Ciebie zgody;
 7. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na przetwarzanie przez nas Twoich danych;
Masz także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jakiego dokonujemy ze względu na nasze prawnie uzasadnione interesy (na podstawie art. 6 ust. 1 f) RODO). W takim przypadku nie będziemy mogli dalej przetwarzać Twoich danych, chyba że nasze ważne, prawnie uzasadnione interesy będą przeważać w konkretnym przypadku nad Twoimi interesami, prawami lub wolnościami oraz w sytuacji, kiedy będziemy potrzebować Twoich danych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

VI. Przekazywanie danych osobowych

Możemy przekazywać Twoje dane osobowe:
 1. firmom, które zapewniają nam usługi hostingowe, informatyczne, księgowe, marketingowe i analizy aktywności na stronie internetowej, usługi finansowe, zarządzania plikami cookies lub inne usługi;
 2. radcom prawnym, adwokatom lub doradcom podatkowym, z którymi możemy współpracować w zakresie świadczenia dla Ciebie usług;
 3. podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na mocy przepisów prawa.
W przypadku wizyty na naszej stronie internetowej Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza obszar Unii Europejskiej do państw, które Komisja Europejska uznała za zapewniające odpowiedni stopień ochrony danych, w tym w szczególności do USA w ramach programu EU-US Data Privacy Framework. Ponadto, możemy przekazywać te dane również do państw, co do których Komisja Europejska nie podjęła takiej decyzji, przy czym takie przekazanie będzie każdorazowo odbywać się z zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń wymaganych przez RODO, w tym na podstawie standardowych klauzul umownych.

VII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

W związku z prowadzeniem działań reklamowych może dojść do przetwarzania Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym do profilowania. Taki sposób przetwarzania danych nie będzie jednak wywoływał wobec Ciebie żadnych skutków prawnych ani podobnie istotnie na Ciebie wpływał.